Click2call

מתוך wiki.voipe.co.il

Click2call[עריכה]

הסבר כללי[עריכה]

באמצעות קישור ה-Click2call של VoIPe ניתן בלחיצת כפתור לבצע חיוג ליעד הרצוי ומהשלוחה הרצויה.
בעת הפעלת קישור ה-Click2call, המרכזייה מבצעת שיחה נכנסת לשלוחה של המשתמש ולאחר מענה לשיחה הנכנסת- מתבצעת השיחה היוצאת למספר המבוקש.
ניתן להטמיע את קישור ה-Click2call בכל מערכות הCRM.
חשוב לשים לב שיש להשתמש בקישור הייעודי עבור כל מרכזייה.

פרמטרים[עריכה]

קישור ה-Click2call מורכב ממספר פרמטרים:

  • Extension- השלוחה שממנה תתבצע השיחה היוצאת.
  • Destination- מספר הטלפון שאליו תתבצע השיחה.
  • Tech- סוג השלוחה, sip או pjsip.
  • Outboundcid- אופציונלי. זיהוי יוצא לשיחה. במידה ולא היה שימוש בשדה זה, הזיהוי היוצא בשלוחה יהיה הזיהוי היוצא המוגדר במרכזייה.
  • Foreignid- אופציונלי. הוספת מספר מזהה לשיחה, יכול לשמש לזיהוי שיחות ה-Click2call או לכל מטרה אחרת.

%http://<server ip>/web/dial.php?extension=%extension%&destination=%destination%&tech=[sip/pjsip]&outboundcid=%outboundcid%&foreignid=%someid

התשובה[עריכה]

התשובה המתקבלת לאחר הפניה לקישור Click2call מורכבת משני פרמטרים:
response- עבור פניה מוצלחת נקבל true ועבור פניה שלא צלחה false.
unique- מזהה הפעולה.

דוגמא[עריכה]

קישור ה-Click2call:
http://46.101.173.34/web/dial.php?extension=200&destination=0502760206&tech=sip&outboundcid=036411111&foreignid=123

התשובה שמתקבלת:
response: true
unique: 514574

Mobile Click2call[עריכה]

הסבר כללי[עריכה]

באמצעות קישור ה-Click2call של VoIPe ניתן בלחיצת כפתור לבצע חיוג ליעד הרצוי ובשונה מהClick2call הרגיל, השיחה מתבצעת באמצעות הנייד של המשתמש ולא באמצעות שלוחה.
בעת הפעלת קישור ה-Click2call, המרכזייה מבצעת שיחה נכנסת לנייד של המשתמש ולאחר מענה לשיחה הנכנסת- מתבצעת השיחה היוצאת למספר המבוקש.
ניתן להטמיע את קישור ה-Click2call בכל מערכות הCRM.
חשוב לשים לב שיש להשתמש בקישור הייעודי עבור כל מרכזייה.

פרמטרים[עריכה]

קישור ה-Mobile Click2call מורכב ממספר פרמטרים:

  • Client name- מזהה הלקוח.
  • Phone- מספר הטלפון של המשתמש.
  • Destination- מספר הטלפון שאליו תתבצע השיחה.
  • Outboundcid- אופציונלי. זיהוי יוצא לשיחה. במידה ולא היה שימוש בשדה זה, הזיהוי היוצא יהיה הזיהוי היוצא הכללי המוגדר במרכזייה.
  • foreignid- אופציונלי. הוספת מספר מזהה לשיחה, יכול לשמש לזיהוי שיחות ה-Click2call או לכל מטרה אחרת.

https://cpanel.voipe.cc/voipe/dial_external.php?client=clientname&phone=%phone%&destination=%destination%&outboundcid=%cid%&foreignid=%someid%%

התשובה[עריכה]

התשובה המתקבלת לאחר הפניה לקישור ה-Click2call מורכבת משלושה פרמטרים:
Src- מספר הטלפון שדרכו מתבצעת השיחה היוצאת.
Uniqueid- מזהה הפעולה.
Status- עבור פניה מוצלחת נקבל ok ועבור פניה שלא צלחה error.

דוגמא[עריכה]

קישור ה-Click2call:
https://cpanel.voipe.cc/voipe/dial_external.php?client=voipe16&phone=0502760206&destination=0502760206&outboundcid=036411111&foreignid=123

התשובה שמתקבלת:
{"src":"502760206","uniqueid":"1643543872.14903","status":"ok"}