Click2call

מתוך wiki.voipe.co.il

Click2call

הסבר כללי

באמצעות קישור ה-Click2call של VoIPe ניתן בלחיצת כפתור לבצע חיוג ליעד הרצוי ומהשלוחה הרצויה.
בעת הפעלת קישור ה-Click2call, המרכזייה מבצעת שיחה נכנסת לשלוחה של המשתמש ולאחר מענה לשיחה הנכנסת- מתבצעת השיחה היוצאת למספר המבוקש.
ניתן להטמיע את קישור ה-Click2call (קישור הPBX או קישור הCpanel) בכל מערכות הCRM.
חשוב לשים לב שיש להשתמש בקישור הייעודי עבור כל מרכזייה.

קישור PBX Click2call

פרמטרים

קישור ה-Click2call מורכב ממספר פרמטרים:

 • extension- השלוחה שממנה תתבצע השיחה היוצאת.
 • destination- מספר הטלפון שאליו תתבצע השיחה.
 • tech- סוג השלוחה, sip או pjsip.
 • outboundcid- אופציונלי. זיהוי יוצא לשיחה. במידה ולא היה שימוש בשדה זה, הזיהוי היוצא בשלוחה יהיה הזיהוי היוצא המוגדר במרכזייה.
 • foreignid- אופציונלי. הוספת מספר מזהה לשיחה, יכול לשמש לזיהוי שיחות ה-Click2call או לכל מטרה אחרת.


http://<server ip>/web/dial.php?extension=%extension%&destination=%destination%&tech=[sip/pjsip]&outboundcid=%outboundcid%&foreignid=%foreignid%

התשובה

התשובה המתקבלת לאחר הפניה לקישור Click2call מורכבת הפרמטרים הבאים:

 • response- עבור פניה מוצלחת נקבל true ועבור פניה שלא צלחה false.
 • unique- מזהה הפעולה.

דוגמא

קישור ה-Click2call:
http://46.101.173.34/web/dial.php?extension=200&destination=036411111&tech=sip&outboundcid=0723845018&foreignid=123

התשובה שמתקבלת:
response: true
unique: 514574

קישור Cpanel Click2call

פרמטרים

קישור ה-Click2call מורכב ממספר פרמטרים:

 • extension- השלוחה שממנה תתבצע השיחה היוצאת.
 • destination- מספר הטלפון שאליו תתבצע השיחה.
 • outboundcid- אופציונלי. זיהוי יוצא לשיחה. במידה ולא היה שימוש בשדה זה, הזיהוי היוצא בשלוחה יהיה הזיהוי היוצא המוגדר במרכזייה.
 • foreignid- אופציונלי. הוספת מספר מזהה לשיחה, יכול לשמש לזיהוי שיחות ה-Click2call או לכל מטרה אחרת.
 • dcm- אופציונלי. ניהול הגדרות חסימה דינאמית בשירות "אל תתקשר אליי". הערכים האפשריים עבור הפרמטר dcm הם 0 ו-1.
  שימו לב- בעת שליחת הפרמטר dcm בקישור ה-click2call, אנו דורסים את הגדרות החסימה דינאמית שמוגדרות במרכזייה.
  • במידה והפרמטר dcm לא נשלח בקישור ה-click2call, אנו נשתמש בהגדרות ברירת המחדל של החסימה הדינאמית כפי שהן מוגדרות במרכזייה (חסימה כללית/ חסימה חלקית, חסימה לכל השלוחות/ חסימה לשלוחות ספציפיות).
  • במידה ונשלח הערך 0 (dcm=0), תתבצע בדיקה האם מספר היעד רשום למאגר "אל תתקשר אליי" והתשובה תישלח בתגובה להפעלת הקישור אך השיחה היוצאת תתבצע בכל מקרה.
  • במידה ונשלח הערך 1 (dcm=1), תתבצע בדיקה האם מספר היעד רשום למאגר "אל תתקשר אליי". במידה והמספר רשום למאגר, השיחה היוצאת תיחסם לפי סוג החסימה שמוגדר במרכזייה. בנוסף, התשובה תישלח בתגובה להפעלת הקישור.


https://cpanel.voipe.cc/voipe/dial.php?client=ClientName&extension=%extension%&destination=%destination%&outboundcid=%outboundcid%&foreignid=%foreignid%

התשובה

התשובה המתקבלת לאחר הפניה לקישור Click2call מורכבת מהפרמטרים הבאים:

 • status- עבור פניה מוצלחת נקבל ok ועבור פניה שלא צלחה error.
 • errorCode- נשלח רק כאשר status=error. השגיאות האפשריות הן:
  • originateError- כשהבקשה נשלחה לשרת המרכזייה אך קיבלנו שגיאה.
  • callFailed- כשהבקשה נשלחה לשרת המרכזייה, קיבלנו תשובה תקינה אך השיחה לא בוצעה בפועל (יכול לקרות כשהשלוחה לא זמינה או שנשלח מספר שלוחה לא נכון).
  • asteriskConnectionFailed- כשהבקשה נשלחה לשרת המרכזייה אך לא קיבלנו תשובה מהשרת (יכול לנבוע מבעיית רשת, עומס במרכזייה).
  • wrongClient- כשנשלח שם לקוח לא תקין.
 • dscm_status- נשלח רק כאשר status=ok. סטטוס הבדיקה אם מספר היעד רשום למאגר "אל תתקשר אליי". הסטטוסים האפשריים הם:
  • Dont Call Me service is disabled- במידה ושירות "אל תתקשר אליי" מושבת.
  • Dont Call Me Dynamic Block is disabled- במידה ושירות "אל תתקשר אליי" מופעל אך השירות חסימה דינאמית מושבת.
  • Dont Call Me service is disabled for this extension- במידה והשירות חסימה דינאמית מושבת עבור השלוחה שנשלחה בקישור.
  • Phone number is listed in DCM- במידה ומספר היעד רשום למאגר "אל תתקשר אליי".
  • Phone number is whitelisted- במידה ומספר היעד רשום למאגר "אל תתקשר אליי" אך הוא נמצא ברשימת הwhitelist בפאנל.
  • Phone isnt listed in DCM- במידה ומספר היעד לא רשום למאגר "אל תתקשר אליי".
 • uniqueid- מזהה השיחה.

דוגמא

קישור ה-Click2call:
https://cpanel.voipe.cc/voipe/dial.php?client=voipe16&extension=200&destination=036411111&outboundcid=0723845018&foreignid=123&dcm=0
התשובה שמתקבלת:
{"dscm_status":"Phone isnt listed in DCM","uniqueid":"1678278569.3626","status":"ok"}

Mobile Click2call

הסבר כללי

באמצעות קישור ה-Click2call של VoIPe ניתן בלחיצת כפתור לבצע חיוג ליעד הרצוי ובשונה מהClick2call הרגיל, השיחה מתבצעת באמצעות הנייד של המשתמש ולא באמצעות שלוחה.
בעת הפעלת קישור ה-Click2call, המרכזייה מבצעת שיחה נכנסת לנייד של המשתמש ולאחר מענה לשיחה הנכנסת- מתבצעת השיחה היוצאת למספר המבוקש.
ניתן להטמיע את קישור ה-Click2call בכל מערכות הCRM.
חשוב לשים לב שיש להשתמש בקישור הייעודי עבור כל מרכזייה.

פרמטרים

קישור ה-Mobile Click2call מורכב ממספר פרמטרים:

 • Client name- מזהה הלקוח.
 • Phone- מספר הטלפון של המשתמש.
 • Destination- מספר הטלפון שאליו תתבצע השיחה.
 • Outboundcid- אופציונלי. זיהוי יוצא לשיחה. במידה ולא היה שימוש בשדה זה, הזיהוי היוצא יהיה הזיהוי היוצא הכללי המוגדר במרכזייה.
 • foreignid- אופציונלי. הוספת מספר מזהה לשיחה, יכול לשמש לזיהוי שיחות ה-Click2call או לכל מטרה אחרת.

https://cpanel.voipe.cc/voipe/dial_external.php?client=clientname&phone=%phone%&destination=%destination%&outboundcid=%cid%&foreignid=%someid%%

התשובה

התשובה המתקבלת לאחר הפניה לקישור ה-Click2call מורכבת משלושה פרמטרים:
Src- מספר הטלפון שדרכו מתבצעת השיחה היוצאת.
Uniqueid- מזהה הפעולה.
Status- עבור פניה מוצלחת נקבל ok ועבור פניה שלא צלחה error.

דוגמא

קישור ה-Click2call:
https://cpanel.voipe.cc/voipe/dial_external.php?client=voipe16&phone=0534892392&destination=036411111&outboundcid=0723845018&foreignid=123

התשובה שמתקבלת:
{"src":"534892392","uniqueid":"1643543872.14903","status":"ok"}